T
© 2018

Inspreekteksten en persberichten:

OVP NW DENKTANK PDF Tekst ingesproken bij de Commissie Duurzaamheid Provincie Flevoland.pdf
Inspreektekst, 6 juni 2018
ovp NW DENKTANK inspreektekst 26 9 2018.pdf
Inspreektekst, 26 september 2018
PERSBERICHT/bekendmaking  -  2-10-2018
 
Advies afschot edelherten Oostvaardersplassen niet onafhankelijk?
 
Bij de presentaties van de diverse rapporten over uitplaatsen, anticonceptie of afschot van de grote grazers in de Oostvaardersplassen aan Provinciale Staten Flevoland (26-9 jl.), heeft de NWDenktank helaas onregelmatigheden  geconstateerd.
 
• De presentatie van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden werd ontsierd door een speechje met de privé-inzichten van voorzitter Jan Staman. Daarbij stak hij zijn afkeer van zorg voor de grote grazers niet onder stoelen of banken. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor het oude “Natuurlijke Processen”- beleid. Het oude beleid, dat decennia lang tot zoveel kaalslag, dierenleed en maatschappelijke onrust leidde (link Video vergadering prov Staten Flevoland 26-9, speechje voorz RVD Jan Staman).

• Voorzitter RVD Jan Staman blijkt als penningmeester aan de Stichting Natuurlijke Processen  verbonden te zijn geweest. Deze stichting propageert het oude “Natuurlijke Processen”-beleid. Hoewel hij zijn positie volgens de RVD neergelegd heeft (onbevestigd), heeft hij tot op heden verzuimd dit op de website van de St. Natuurlijke Processen aan te laten passen (link naar website St. Natuurlijke Processen).

• De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft een lid dat een functie bij St. Aap bekleedt. Deze organisatie heeft zich via hun deelname aan de zgn.  “Dieren Coalitie” sinds jaar en dag positief uitgelaten over het oude “Natuurlijke Proces- sen”- beleid.

• De Raad voor Dierenaangelegenheden telt 2 leden die functies bekleden bij de Dierenbescherming die een standpunt inneemt dat zéér overeenkomt met het oude “Natuurlijke Processen”-beleid.  

• Ook de adviezen van de Universiteit Wageningen (WUR) worden door deze schijn van belangenverstrengelingen geraakt. Maar liefst 7 leden van de Raad voor Dierenaangelegenheden zijn immers werkzaam bij de WUR.   

Het genoemde Natuurlijke Processen-beleid omvat o.a. het “ideaal”, waarbij de grootte van de populaties grote grazers wordt bepaald door hoeveel van hen de winterse uithongering tussen de hekken overleven. Dit beleid heeft Provinciale Staten Flevoland op 11 juli 2018 nu juist bij meerderheid vervangen door een nieuw, meer humaan beleid.
 
Door de direct of indirect betoonde steun aan dit “Natuurlijke Processen”- beleid, is ons insziens de onafhankelijkheid van de adviezen van de Raad voor Dierenaan- gelegenheden en de WUR (“afschot edelherten, uitplaatsen konikpaarden”) ernstig gecompromitteerd.

Het enige advies waar wij geen schijn van belangenverstrengeling in hebben kunnen ontdekken, is het advies van prof dr. Tom Stout van de Universiteit van Utrecht. Wij adviseren Provinciale Staten Flevoland en Gedeputeerde Hofstra dan ook, om de inzichten van prof. Stout leidend te maken.

 
Lelystad, 2-10-2018
NWDenktank@gmail.com
Wat een resultaat!!

HET EINDE CREPEERBELEID OVP!

Dank Gerben en Wout (50Plus) dank Jan en Mirjam (VVD) dank Chris (PVV) dank Sjaak (SGP) dank Marianne en Johan (CDA) dank Shasta (D66) dank Frans (SP) dank Erik (Senioren+Flevoland) dank Lloyd (CU). DANK!!

En ja, Peter (PvdA) het was een diepe knieval, goede keuze.
De NW Denktank zal de handhaving met betrekking tot het nieuwe beleid met argusogen volgen, want wij vinden dat Staatsbosbeheer (Sbb) schromelijk nalatig is geweest en nog is en hebben weinig tot geen vertrouwen in het meewerken van Sbb om Natura2000 na te streven en niet hun eigen rewilding speelproject met grote gevolgen voor die grote grazers in het park, de ganzen die komen overwinteren en broeden, de boeren in de omgeving en de gevaarlijke situaties die deze enorme hoeveelheid ganzen te weeg brengt voor het vliegverkeer van Schiphol en Lelystad Airport.

Het misbruik van subsidiegelden door Sbb is bizar. Het is ook niet iets wat verborgen is, heel Nederland heeft gezien dat aan uitvoering van al tergens laat gemaakt beheersplan (6 jaar te laat) er na 8 jaar nog steeds geen beschutting is voor de koeien, herten en paarden in de nep-dierentuin Oostvaardersplassen.
======================================================

Vandaag bezoeken de Statenleden van Provincie Flevoland de Oost- vaardersplassen om zich “te vergewissen” van de conditie van de Heck- runderen.
 
Dit na een verzoek van 50+, ondersteund door PVV, om de dieren te gaan bijvoeren omdat een beduidend deel in slechte conditie verkeert. De Heckrunderen kunnen vanwege hun graasgewoonten (lang gras), de concurrentie met de kort-grasetende Konikpaarden en Edelherten niet aan. De aanhoudende droogte maakt dit probleem extra nijpend.
 
Staatsbosbeheer heeft zich in het verleden consequent een felle tegenstan- der getoond van iedere bijstand aan de dieren in het Kerngebied Oostvaar- dersplassen, in welke nood zij ook verkeren.
Gedeputeerde Hofstra heeft, na “geïnformeerd te zijn” door Staatsbos- beheer, al besloten om niet te gaan bijvoeren. Er wordt dus met deze “informatie-ronde” op de Oostvaardersplassen, alleen maar bevestiging gezocht van dit standpunt. Van onafhankelijke informatie aan de Staten- leden is volgens ons dan ook geen sprake.
 
Hieronder een voorspelling van wat wij denken dat daar gaat gebeuren.
 
- De Statenleden worden door Staatsbosbeheer rondgeleid, langs een paar plekken die visueel aantrekkelijk zijn.

- De Statenleden zullen, zoals zoveel mensen, daarvan onder de indruk raken.

- De Statenleden zullen de Heckrunderen van grote afstand zien.

- De Statenleden, hoe goed bedoelend ook, hebben niet de kennis om te beoordelen in welke conditie de dieren zich exact bevinden.

- Staatsbosbeheer zal zeggen dat de dieren in goede conditie zijn.

- De Statenleden zullen zich daarop op richten, en in meerderheid accoord gaan met het niet bijvoeren van de Heckrunderen.

Dit is een terugkerend patroon. Men hoeft dus ook geen helderziende te zijn om te voorzien wat er gaat gebeuren. Wij eisen daarom onmiddellijke, onafhankelijke beoordeling van de conditie van de Heckrunderen.  

NB: Betrokken Burgers, Actie Voergroep en de NW Denktank zijn groepen burgers, die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van de dieren, herstel van de natuur en een beter beleid in de Oostvaardersplassen.
Inspreektekst bij de vergadering van de Commissie Duurzaamheid,
Provinciale Staten Flevoland,
26-9-2018
 


Geachte leden van de Commissie
Duurzaamheid,
 
Wij lazen de brief van Prof. Dr. Stout van de Universiteit van Utrecht, waarin hij vragen beantwoordt over reductie van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen door middel van anticonceptie.

Citaat uit deze brief:
 
“U stelt de specifieke vraag: “Is het mogelijk om door middel van het toepassen van een beproefde methode van anticonceptie bij de grote grazers – Konik paarden en edelherten – te komen tot de vermindering van de aantallen Konik paarden en edelherten in 2018?”. Mijn antwoord hierop is kort: “nee, dit is niet mogelijk”.
 
Nee, natuurlijk kun je met anticonceptie de kuddes niet binnen 3 maanden terugbrengen tot het gewenste niveau! Dat is hetzelfde als aan uw buurtsuper vragen: “Ik wil voor 6 uur vanavond 5 hele walvissen. Kunt u die even leveren”?
 
Volgens ons werd prof. Stout door deze absurde vraagstelling gedwon- gen, om de mogelijkheid van reductie door anticonceptie met NEE te beantwoorden. Wil het college zich soms achter zijn wetenschappelijke rug  verschuilen, als er onvermijdelijk een storm van kritiek losbreekt bij een massaal afschot?
 
Zo ga je niet met een vooraanstaand wetenschapper om, vinden wij. Daarom vragen wij u, om Gedeputeerde Staten nogmaals een advies te laten vragen aan Professor Stout. Maar nu geformuleerd met respect voor professor Stout’s  academische statuur. Namelijk:  

 “Is het mogelijk om de kuddes grote grazers in de Oostvaardersplassen door middel van anticonceptie tot het gewenste aantal terug te brengen? En zo ja, binnen welke termijn kan dit worden gerealiseerd?”

En mócht dat wat langer duren dan 3 maanden, geachte Commissie-leden. Wij vinden dat we dit na decennia door de mens veroorzaakte ellende, zeker aan deze dieren verplicht zijn. Een kwestie van respect, verantwoordelijkheidsgevoel en politieke wil.
 
Dank u voor uw aandacht.
De Afgang van de ‘Onafhankelijke’ Raad voor de Dierenaan- gelegenheden

Een onafhankelijk advies, dat had het moeten zijn. Maar zoals we telkens weer tegenkomen in dossier Oostvaardersplassen, is niets wat het lijkt.

Nu weer de Raad van de Dierenaangelegenheden, welke zegt een onafhankelijk orgaan te zijn, maar blijkt leden te hebben die direct of indirect WUR-gerelateerd zijn. Het WUR wat duidelijk voorstander van rewilding is, heeft zelf ook een deskundige als spreker deze avond, dus het is al 2-0 voor de rewilders. Tel hierbij op dat van de 10 insprekers, andere deskundigen en tegen rewilding politici enkel en alleen Stg. Duurzaam Flevoland bij de NOS aan het woord kwam. Wederom een stichting welke verlengstuk is van PvdDieren en speciaal is opgericht om net te doen alsof er dan nog een ‘onafhankelijk’ orgaan is dat in het rewildingstraatje preekt dat het zo fijn en goed is als dieren verhongeren.

Al deze leden, en hun gelinkte andere posities en baantjes zijn allemaal onderdeel van het netwerk rewilding en dikke vrinden van PvdDieren en GroenLinks en hebben niets op met de tegenpartij die tegen rewilding is.

De heer Jan Staman, spreker op het filmpje en bestuurdslid van de Stichting Natuurlijk processen met enige werknemer: Frans Vera! Legt het nog eens allemaal even uit.

Het is duidelijk weer een gevalletje van #WijVanWCEend met een afschuw van medische zorg voor de grote grazers in de Oostvaarders- plassen.

De enige oprechte, eerlijke en onafhankelijke wetenschappelijke spreker in de vergadering van 26 september 2018 was Professor doctor Tom Stout. En zoals hieronder uit de inspreektekst van de NW Denktank blijkt is deze enige oprechte wetenschapper niet juist bejegend door Gedeputeerde Staten.

Het is bedroevend dat Gedeputeerde Staten, de heer Harold Hofstra wetenschappers heeft uitgenodigd die zeer nauwe banden hebben met een aantal fracties van Provinciale Staten.
NWDenktank PERSBERICHT 2-10-18 Advies afschot edelherten Oostvaardersplassen niet onafhankelijk.pdf
Persbericht!, 2 oktober 2018
Laatste update: 2 oktober 2018